Matematisk Kantine MatKant

Vedtægter

for Foreningen af studerende og medarbejdere ved Institut for Matematiske Fag.

 1. Foreningens navn er “Foreningen af studerende og medarbejdere ved Institut for Matematiske Fag”. Foreningens formål er at drive kantinevirksomhed for medlemmerne.

 2. Foreningens hjemsted er Aarhus og adressen er:

  c/o Institut for Matematiske Fag
  Aarhus Universitet, Bygn. 1530
  Ny Munkegade 116
  8000 Aarhus C

 3. Kantinevirksomheden sker i bygningskomplekset indeholdende Institut for Matematiske Fag i lokaler, som er indrettet og stillet til rådighed hertil af Aarhus Universitet, og som er godkendt af myndighederne. Kantinen drives under navnet “Matematisk Kantine”.

 4. Foreningens medlemmer omfatter studerende og medarbejdere ved de institutter der har lokaler i bygningskomplekset. Disse institutter omtales i det følgende som “institutterne”.

 5. Foreningen ledes af en bestyrelse på 6 medlemmer. To medlemmer udpeges af og blandt de videnskabelige medarbejdere ved institutterne. To medlemmer udpeges af og blandt de teknisk-administrative medarbejdere ved institutterne. To medlemmer udpeges af og blandt de studerende ved institutterne.

  Hver af valggrupperne udpeger endvidere en eller to suppleanter.

  Disse tre valggrupper omtales i det følgende som “valggrupperne”.

 6. Bestyrelsen konstituerer sig med formand, kasserer og sekretær. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

 7. Bestyrelsen antager en fastlønnet kantinebestyrer og fastlægger retningslinier for den daglige drift af kantinevirksomheden.

  Bestyrelsen er ansvarlig for, at der aflægges et årligt regnskab, og at der foretages regelmæssige regnskabsopgørelser, idet den herigennem løbende skal påse, at driften af kantinen hviler i sig selv.

  Regnskabsåret er 1. januar – 31. december.

  Bestyrelsen har pligt til at lade regnskabet revidere af en uafhængig revisor og til at sørge for, at de til enhver tid gældende myndighedskrav til kantinevirksomheder er opfyldt.

  Bestyrelsen forhandler om løn- og ansættelsesvilkår med det ansatte personale.

  Bestyrelsen udpeger af sin midte en repræsentant til det af Aarhus Universitet nedsatte Kantinernes Samarbejdsudvalg.

  Bestyrelsen træffer sine afgørelser ved stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens stemme udslaggivende. Der føres en beslutningsprotokol.

 8. Foreningen forpligtes ved underskrift af formanden eller kassereren.

  Foreningen hæfter kun med foreningens egenkapital. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelse nogen personlig hæftelse.

 9. Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Dens forhandlinger ledes af en af forsamlingen valgt dirigent.

  Ved valg af medlemmer til bestyrelsen og suppleanter for disse sker valgene ved almindeligt stemmeflertal blandt de tilstedeværende fra hver af de tre valggrupper.

  For at gennemføre vedtægtsændringer kræves der almindeligt stemmeflertal blandt de tilstedeværende fra hver af de tre valggrupper og et flertal på mindst ⅔ i mindst to af grupperne. Gennemførelse af vedtægtsændringer kræver desuden vedtagelse på to på hinanden følgende møder i generalforsamlingen.

  Alle øvrige afgørelser træffes ved almindeligt stemmeflertal.

 10. Den årlige ordinære generalforsamling afholdes senest 4 måneder efter regnskabsperiodens udløb.

  Generalforsamlinger indkaldes med mindst 8 dages varsel ved tydeligt opslag eller skriftlig henvendelse til medlemmerne med angivelse af dagsorden.

  En ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, og skal indkaldes, når ⅓ af en af valggrupperne eller mindst 100 af foreningens medlemmer med angivelse af dagsorden, skriftligt forlanger det.

  Der føres en protokol over generalforsamlingens beslutninger. Medlemmerne orienteres skriftligt om vigtige beslutninger, evt. i referatform.

  Medlemmerne kan stille skriftlige forslag til behandling på generalforsamlingen. Forslagene skal være formanden i hænde senest to dage før generalforsamlingen.

 11. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal indeholde:

  1. Valg af dirigent
  2. Formandens beretning
  3. Forelæggelse af det reviderede regnskab
  4. Behandling af indkomne forslag
  5. Valg af 6 bestyrelsesmedlemmer
  6. Valg af suppleanter til bestyrelsen
  7. Eventuelt
 12. Til foreningens opløsning kræves en i dette øjemed indkaldt generalforsamling.

  Opløsningen kræver et flertal på mindst ⅔ af de tilstedeværende medlemmer fra hver valggruppe og et flertal på mindst ⅔ af alle foreningens medlemmer i mindst to af valggrupperne.

  Såfremt de nødvendige andele af medlemmerne ikke er til stede, kan bestyrelsen senest 14 dage efter indkalde en ny generalforsamling, hvor opløsning kan vedtages med et flertal på mindst ⅔ af de tilstedeværende medlemmer i hver valggruppe.

 13. I tilfælde af beslutning om opløsning af foreningen, træder den af foreningen drevne kantinevirksomhed i likvidation. Den ved opløsningen værende egenkapital tilfalder boet.

  Generalforsamlingen udpeger en bestyrer af likvidationsboet og træffer beslutning om anvendelsen af boet til forbedring af medlemskredsens sociale forhold.

Vedtaget på generalforsamlingen d. 19. september 2005.

Vedtaget på generalforsamlingen d. 28. september 2005.